Hvad er Quattro Select?

System og udstyr til indsamling tæt på ejendommen

Quattro Select er et revolutionerende affaldssystem fra PWS, som gør husholdningerne i stand til nemt at sortere deres affald i mange fraktioner, selv med kun en eller to affaldsbeholdere.

I de kommuner, som har introduceret Quattro Select, er mængderne af restaffald faldet markant, siden systemet blev indført. Kommunernes fokus er at sortere emballage fra restaffaldet. Emballage udgør en betydelig del af affaldet og medfører store omkostninger, hvis det ikke genanvendes. Samtidig er serviceniveauet steget mærkbart for borgerne. Målet er at mindske mængden af restaffald og genanvende så meget som muligt.

Quattro Select er omkostningseffektivt for både kunder og ordreafgivere. Borgerne kan affaldssortere tæt på husholdningen, takket være Quattro Select. Der frigøres plads i hjemmet, da man slipper for at samle affald i flere forskellige beholdere. I stedet placerer man affaldet direkte i det rette rumi affaldsbeholderen. Det er en yderligere besparelse for borgeren at slippe for at samle alt affaldet sammen og køre det på lossepladsen.

 

Miljøgevinst

Miljøgevinsten skyldes de mindre mængder affald til forbrænding. Mange ubemandede stationer kan lukkes, og ressourcerne kan frigøres til bemandede stationer, hvilket bidrager til en bedre service i kommunen. Ordreafgiveren skåner miljøet, takket være den reducerede individuelle transport til lossepladsen.

Godt udstyr og information skaber motivation hos borgerne. Er det nemt og bekvemt at sortere affald, gør man det også!

 

8+2 fraktioner i to beholdere

Man får plads til at sortere hele 8 forskellige fraktioner på et lille areal. Med et velgennemtænkt system er der alle muligheder for at få et velfungerende affaldssystem. Det giver en stor fleksibilitet at vælge Quattro Select ved indsamling af affald. Beholderen kan tilpasses til de forskellige kommuners behov afhængigt af de lokale forhold. Med batteri- eller elektronikboksen kan kunden samle batterier, lyskilder eller småt elektronik på et egnet sted. Ved tømning hænges boksen uden på beholderen. Boksen tømmes i en skuffe monteret på renovationsbilen.

Her finder du PWS Quattro Select containere